صاحب را به داشتن دو فرزند به نام محمود و مسعود تهنیت گوید

چون بهاء الدین اعز را شاخ عزت بارور شد شکر آن نعمت به واجب کرد اله‌العالمین را
کردگارش در خور وی این دو گوهر داد و هرگز مثل آن حاصل نیاید بحر ملک و کان دین را
آن چنان محمود سیرت مهتر مسعود طالع نام سیرت داد آنرا نام طالع داد این را