در مذمت فرمان‌برداری از زن

کرا عقل باشد زبر دست شهوت چرا زیردستی کند هیچ زن را
عیال زن خویش باشد هرآنکس که فرمان بر زن کند خویشتن را
ولیکن کسی را که زن شوی باشد کجا درگذارد به گوش این سخن را