عزل خواجه شهاب را خواهد

ای صدر نایبی به ولایت فرست زود معزول کن شهابک منحوس دزد را
زرهای بی‌شمار به افسوس می‌برد آخر شمار او بکن از بهر مزد را
تا دیگران دلیر نگردند همچو او فرمان من ببر بکش این زن به مزد را