در تهدید

آفتاب سخا حمیدالدین دور از مجلس تو مرگ فجا
نی شکر گفته‌ای و می نرسید شاعرم هم به مدح و هم به هجا
... خر یاد می‌کنم لیکن می‌دهی یا بگویمت که کجا