در موعظه

هرکه سعی بد کند در حق خلق همچو سعی خویش بد بیند جزا
همچنین فرمود ایزد در نبی لیس للانسان الا ما سعی