در صفت قصر و باغ منصوریه و مدح ناصرالدین طاهر

ویحک ای صورت منصوریه باغی و سرای یا بهشتی که به دنیات فرستاد خدای
گر به عینه نه بهشتی نه جهانی که جهان عمر کاهست و تو برعکس جهان عمرفزای
نیلگون برکه‌ی عنبر گل بسد عرقت آسمانیست که در جوف زمین دارد جای
جویبار تو گهر سنگ شده دریاوار شاخسار تو صدف‌وار شده گوهر زای
برده رضوان ز بهشت از پی پیوندگری از تو هر فضله که انداخته بستان پیرای
بوده نقاش قضا در شجرت متواری گشته فراش صبا در چمنت ناپروای
لب گل گشته به شادی وصالت خندان دل بلبل شده از بیم فراقت دروای
شکن آب شمرهای ترا رقص هوا سایه‌ی برگ درختان ترا فر همای
دست فرسوده خزان ناشده طوبی کردار نوبهار تو در این گنبد گیتی‌فرسای
سایه‌ی قصر رفیع تو نپیموده تمام به ذراع شب و روز انجم گیتی پیمای
گفته با جمله‌ی زوار صریر در تو مرحبا برمگذر خواجه فرود آی و درآی
هین که آمد به درت موکب میمون وزیر هرچه دانی و توانی ز تکلف بنمای
به لب غنچه‌ی گل دست همایونش ببوس به سر زلف صبا گرد رکابش بزدای
مجمر غنچه پر از عود قماریست بسوز هاون لاله پر از عنبر ساراست بسای
آصف ملک سلیمان دوم خیمه بزد هین چو هدهد کلهی برنه و دربند قبای
ارغنون پیش چکاوک نه اگر بلبل نیست ماحضر فاخته را گو که نشیدی بسرای
تا چوگل درنفتد جام به مستی ز کفت همچو نی باش میان‌بسته و چون سرو بپای
قمریی را ز پی بلبل خوش نغمه دوان تا بیایند و بسازند بهم بربط و نای
مجلس خواجه‌ی دنیاست توقف نسزد خیز و تقصیر مکن عذر منه بیش مپای
خواجه‌ی کل جهان آنکه خدایش کردست جاودان بر سر احرار جهان بارخدای
آن فلک جاه ملک مرتبه کز بدو وجود فلکش پای سپر شد ملکش دست‌گرای
آنکه در خاصیت انصافش اگر خوض کند سخن کاه نگوید ابدا کاه‌ربای
وانکه در ناصیه‌ی روز نبیند تقدیر از کجا ز آینه‌ی رای ممالک آرای
ای زمان بی‌عدد مدت تو دور قصیر وی جهان بی‌مدد عدت تو دست‌گزای
آفتابی اگر او چون تو شود زاید نور آسمانی اگر او چون تو بود ثابت‌رای
عفوبخشی نبود چون کرمت عذرپذیر فتنه‌بندی نبود چون قلمت قلعه‌گشای
گر چو خورشید شود خصم تو گو شو که شود دست قهرت به گل حادثه خورشیداندای
ور برآرد به مثل مار به افسون ز زمین اژدهای فلکی را چه غم از مارافسای
تا جهان را نبود از حرکت آسایش در جهان ساکن وز اندوه جهان می‌آسای
مجلس لهو تو پر مشغله و هو یاهو خانه‌ی خصم تو پر ولوله و ها یا های
هست فرمانت روان بر همه اطراف جهان در جهان هرچه مراد تو بود می‌فرمای