مدح سلطان سنجر انارالله برهانه

ای جهان را عدل تو آراسته باغ ملک از خنجرت پیراسته
حلقه‌ی شبرنگ زلف پرچمت روزها رخسار فتح آراسته
در دو دم بنشانده از باران تیر هرکجا گرد خلافی خاسته
خسروان نقش نگین خسروی نام را جز نام تو ناخواسته
گنجها خواهان دستت زان شدند کز پی خواهنده دادی خواسته
در بلاد ملک تو با خاک پیر راستی باید ز خاک آراسته
ای به قدر و رای چرخ و آفتاب باد ماه دولتت ناکاسته

زهی کارت از چرخ بالا گرفته حدیثت ز چین تا به صنعا گرفته
رکاب ترا چرخ توسن بسوده عنان ترا بخت والا گرفته
به نامت هنر فال فرخنده جسته به یادت خرد جام صهبا گرفته
زهی نعل شبدیز و لعل کلاهت ز تحت‌الثری تا ثریا گرفته
به هنگام جود و به گاه سخاوت دل و همتت رسم دریا گرفته
ز لفظ خطیبان مدحت سرایت همه عرصه‌ی عالم آوا گرفته
به یک حمله در خدمت شاه عالم همه ملک جمشید و دارا گرفته
به فر و به اقبال سلطان عالم سر و افسر و ملک دنیا گرفته
زمان و زمین را بساط کلامت چو خورشید بالا و پهنا گرفته
سر تیغت از خون او داج دشمن ز شنگرف و سیماب سیما گرفته
گه از خون دل رنگ یاقوت داده گه از رنگ خون رنگ مینا گرفته
تویی سرفرازی که هست آفرینت ز اقصای چین تا به بطحا گرفته
من مدح‌خوان را شب و روز نکبت در انواع تیمار تنها گرفته
ز آمیزش عالم و طبع عالم دلم نفرت و طبع عنقا گرفته
شب محنت من ز امداد فکرت درازی شبهای یلدا گرفته
مرا صنعت چرخ توسن شکسته مرا صولت دهر رعنا گرفته
گهم نکبت چرخ اخضر گرفته گهم حلقه‌ی دام سودا گرفته
من از وحشت دل سوی حضرت تو چو موسی ره طور سینا گرفته
ز خورشید رای تو و نور دستت همه دهر نور تجلی گرفته
ز برهان جیب تو و معجزاتت سواد زمین دست بیضا گرفته
من اندر شکایات امروز و امشب در عشوه‌ی شب ز فردا گرفته
سر دامن و آستین بلا را چو وامق سر زلف عذرا گرفته
ز بس دهشت‌جان و دل دست کل را رها کرده و پای اجزا گرفته
ز قرآن ربوده کمال فصاحت وز انجیل خط معما گرفته
در خدمتت اختیاری نمانده در حضرتت جمع غوغا گرفته
همیشه که نامست از حسن یوسف جهانی حدیث زلیخا گرفته
بمان ای خداوند و مخدوم عالم که هست از تو دین قدر والا گرفته