در مدح پیروزشاه عادل

ای شمس دین و شمس فلک آسمان تو ای صدر ملک و صدر جهان آستان تو
ای چرخ پست همبر رای رفیع تو وی ابر زفت همبر بذل بنان تو
آرام خاک تابع پای رکاب تست تعجیل باد واله‌ی دست و عنان تو
اسباب دهر داده‌ی دست سخای تو اشکال عقل سخره‌ی کشف و بیان تو
ذات مقدس تو جهانیست از کمال یک جزو نیست کل کمال از جهان تو
گر لامکان روا بودی جای هیچ‌کس از قدر و از مکان تو بودی مکان تو
ور بر قضا روان شودی امر هیچ‌کس راه قضا ببستی امر روان تو
رازی که از زمانه نهان داشت آسمان راند در این زمانه همی بر زبان تو
گر با زمانه کلک تو گوید که در زمین منظور کیست حکم قضا گوید آن تو
اسرار عالمش به حقیقت شود یقین هرکو کند مطالعه‌ی لوح گمان تو
مریخ رابه خنجر تو سرزنش کند گر دیده‌ی سپهر ببیند سنان تو
شکل هلال و بدر ز تاثیر شمس نیست این هست عکس جام تو وان ظل خوان تو
جوزا به پیش طالع سعدت کمر ببست چون دست تو شده است مگر بر میان تو
واندر مراتب هنر ابنای ملک را آیین وسان دگر شد از آیین وسان تو
بر ذروه‌ی وجود رساند خدنگ خویش شست شهاب اگر به کف آرد کمان تو
تا شاخ را ز باد صبا تربیت بود بیخ فنا برآمده از بوستان تو