دشمنان از وی دروغی گفته بودند خلوص خود و عذر مخدوم را گوید

ای ترا کرده خداوند خدای متعال داده جان و خرد و جاه و جوانی و جمال
حق آنرا که زبر دست جهانی کردت که مرا بیهده بی‌جرمی در پای ممال
بکرم یک سخن بنده تامل فرمای پس براندیش و فروبین و بدان صورت حال
هفته‌ای هست که در دست تجنیست اسیر به حدیثی که چو موی کف دستست محال
آخر از بهر خدا این چه خیالست و گمان واخر از بهر خدا این چه جوابست و سال
تو خداوند که بر من بودت منت جان تو خداوند که بر من بودت منت مال
از من آید که به نقص تو زبان بگشایم یارب این خود بتوان گفت و درآید به خیال
حاش لله نه مرا بلکه فلک را نبود با سگ کوی تو این زهره و یارای مقال
دشمنان خاک درین کار همی اندازند ورنه من پاکم ازین، پاکتر از آب زلال
گرچه فرمانت روانست به هرچ آن بکنی با من عاجز مسکین چه سیاست چه نکال
جهد آن کن که در این حادثه و درد گران دور باشی ز تهور که ندارند به فال
بنده را نیست غم جان و جوانی و جهان غم آنست که بیهوده درافتی به وبال
ور چنانست که خشنودی تو در آن هست کاندرین روز دو عمرم که مبیناد زوال
کار را باش که کردم ز دل و سینه‌ی پاک خون خود گرچه ندارد خطری بر تو حلال
وعده‌ای می‌ننهم هین من و قتال و کنب مهلتی می‌ندهم هین من و جلاد و دوال
مرگ از آن به که مرا از تو خجل باید بود نه گناهی و نه خوفی و نه قیلی و نه قال
سخن بنده همین است و بر این نفزاید که نیفزاید ازین بیهده الا که ملال
تا که ایمد کمالست پس از هر نقصان بیم نقصانت مبادا ز فلک ای کل کمال
به چنین جرم و تجنی که مرا افکندند ای خداوند خدا را مفکن در اقوال