در مدح مجدالدین ابوالحسن عمرانی

طبعم به عرضه کردن دریا و کان رسید نطقم به تحفه دادن کون و مکان رسید
هم وهم من به مقصد خرد و بزرگ تاخت هم گام من به معبد پیر و جوان رسید
این دود عود شکر که جانست مجمرش بدرید آسمانه و بر آسمان رسید
انده بمرد و مفسدت او ز دل گذشت شادی بزاد و منفعت او به جان رسید
رنجور بادیه به فضای ارم گریخت مقهور هاویه به هوای جنان رسید
بلبل فصیح گشت چو بوی بهار یافت گل تازگی گرفت چو در بوستان رسید
پرواز کرد باز هوای ثنا و مدح وز فر او اثر به زمین و زمان رسید
محبوب شد جهان که ز اقلیم رابعش از چهره‌ی سخا و سخن کاروان رسید
محنت رود چو مدت عنف از زمانه رفت نوبت رسد چو نوبت لطف جهان رسید
عالی سخن به حضرت عالی نسبت شتافت صاحب هنر به درگه صاحب‌قران رسید
دستور شهریار جهان مجد دین که دین از جاه او به منفعت جاودان رسید
محسود خسروان علی‌بن عمر که عدل از رای او به ریت نوشیروان رسید
آن شه‌نشان که قدرت شمشیر سرفشان در عهد او به خامه‌ی عنبر فشان رسید
نقش بقا چو جلوه‌گری یافت از ازل منشور بخت او ز ابد آن زمان رسید
ای صاحبی که از رقم مهر و کین تو در کاینات نسخه‌ی سود و زیان رسید
در کارکرد کلک تو خسرو چو فتح کرد حالی به سایه‌ی علم کاویان رسید
برخاست چرخ در طلب کبریاء تو می‌بودش این گمان که بدو در توان رسید
از کبریاء تو خبری هم نمی‌رسد آنجا که مرغ وهم و قیاس و گمان رسید
در منزلی که خصم تو نزل زمانه خورد از هفت عضو خصم تو یک استخوان رسید
مصروع کرد بر جگر مرگ قهر تو هر لقمه‌ای که خصم ترا در دهان رسید
دولت وصال عمر ابد جست سالها دیدی که از قبول تو آخر به آن رسید
در اضطراب دیده‌ی تسکین گشاده شد چون التفات تو به جهان جهان رسید
در کرده‌ی خدای میاور حدیث رد کام از حرم به چنین خاکدان رسید
ای خرد بارگاه بلا را ز کام تو اینک ز صد هزار بزرگی نشان رسید
سلطانی از نیاز در خواجگی زند چون نام خواجگی تو سلطان نشان رسید
نقد وجود چرخ عیار از در تو برد چون در علو به کارگه امتحان رسید
تقدیر رزق اگرچه به حکم خدای بود توجیه رزق از تو به انس و به جان رسید
در عشق مال آز روان شد به سوی تو هم در نخست گام به دریا و کان رسید
مرغ قضا چو بر در حکم تو بار یافت چشمش به یک نظر به همین آشیان رسید
صدرا به روزگار خزان دست طبع من در باغ مدح تو به گل و ارغوان رسید
گلزار مدح تو به طراوت اثر نمود این طرفه تحفه بین که مرا از خزان رسید
شخصم به جد و جهد به فرمان عقل و جان از آسمان گذشت و به این آستان رسید
سی سال در طریق تحیر دلم بتاخت اکنون ز خدمت در تو بر کران رسید
آخر فلک ز مقدم من در دیار تو آوازه درفکند که جاری زبان رسید
نی نی به سوی صدر هم از لفظ روزگار آمد ندا که بار دگر قلتبان رسید
کس را ز سرکشان زمانه نگاه کن تا خام قلتبان‌تر از این مدح خوان رسید
این است و بس که از قبل بخت نیست شد از باده‌ی محبت تو سرگران رسید
از فیض جاه باش که از فیض مکرمت از باختر ثنای تو تا قیروان رسید
تا در ضمیر خلق نگردد که امر حق نزدیک هر ضعیف و قوی با امان رسید
وز بهره‌ی زمانه تو بادی که شاه را از دولت تو بهره دل شادمان رسید