تقاضای تشریف از مخدوم

ای خداوندی که هرکه از طاعتت سربرکشد روزگارش خط خذلان تا ابد بر سر کشد
گر سموم قعر تو بر موج دریا بگذرد جاودان از قهر دریا باد خاکستر کشد
ور نسیم لطف تو بر شعله‌ی دوزخ وزد دلو چرخ از دوزخ آب زمزم و کوثر کشد
رونق عالم تصرفهای کلکت می‌دهد ورنه تاثیر حوادث خط به عالم درکشد
بر مسیر کلک تو ترتیب عالم واجبست تا به استحقاقش اندر سلک نفع و ضر کشد
تیر گردون کیست باری در همه روی زمین کو به دیوان قدر یک حرف بر دفتر کشد
گر ز بهر تیر شه گلبن کند پیکان رواست بید باری کیست کاندر باغ شه خنجر کشد
صاحبا گر بنده را تشریف خاصت آرزوست تا بدان دامن ز جیب آسمان برتر کشد
کیست آخر کو نخواهد کز پی تشریف تو ذیل تاریخ شرف در عرصه‌ی محشر کشد
آسمان را گر نوید جامه‌ی سگبان دهی در زمان ذراعه‌ی پیروزه از سر برکشد
تا عروس بوستان را دست انصاف بهار از ره مشاطگی در حیله و زیور کشد
رونق بستان عمرت باد تا این شعر هست کابر آذاری همی در بوستان لشکر کشد