در تهنیت عید و مدح پیروزشاه

ای عید دین و دولت عیدت خجسته باد ایامت از حوادث ایام رسته باد
گلزار باغ چرخ که پژمردگیش نیست در انتظار مجلس تو دسته دسته باد
بازار مصر جامع ملک از مکان تو تا باره‌ی نهم ز جهان رسته رسته باد
الا ز شست عزم تو تیر قدر قضا بر هر نشانه‌ای که زند باز جسته باد
گر نشو بیخ امن بود جز به باغ تو از شاخهاش در تبر فتنه دسته باد
ور آبروی ملک رود جز به جوی تو زاب فساد کل ورق کون شسته باد
در هیچ کار بی‌تو فلک را مباد خوض پس گر بود نخست رضای تو جسته باد
کیوان موافقان ترا گر جگر خورد نسرین چرخ را جگر جدی مسته باد
ور مشتری جوی ز هوای تو کم کند یکباره مرغزار فلک خوشه رسته باد
مریخ اگر به خون حسود تو تشنه نیست زنگار خورده خنجر و جوشن گسسته باد
ور در شود بر وزن بدخواهت آفتاب گرد کسوف گرد جمالش نشسته باد
ور زهره جز به بزم تو خنیاگری کند جاوید دف دریده و بربط شکسته باد
ور نامه‌ای دهد نه به پروانه‌ی تو تیر شغلش فرو گشاده و دستش ببسته باد
ماه ار نخواهد آنکه وبد نعل مرکبت از ناخن محاق ابد چهره خسته باد
واندر هرآنچه رای تو کرد اقتضای آن تقدیر جز به عین رضا ننگرسته باد
تا رسم تهنیت بود اندر جهان بعید هر بامداد بر تو چو عیدی خجسته باد
بادام‌وار چشم حسود تو آژده وز ناله بازمانده دهان همچو پسته باد