ای خوبتر ز خوبی نیکوتر از نکویی

ای خوبتر ز خوبی نیکوتر از نکویی بدخو چرا شدستی آخر مرا نگویی
در نیکویی تمامی در بدخویی بغایت یارب چه چشم زخمست خوبیت را نکویی
گه دوستی نمایی گه دشمنی فزایی بیگانه آشنایی بدخوی خوبرویی
گیرم که برگرفتی دست عنایت از من هر ساعتی بخونم دست جفا چه شویی
جرمم نهی و گویی دارم هزار دیگر ای زودسیر دیرست تا تو بهانه‌جویی