ای روی تو آیت نکویی

ای روی تو آیت نکویی حسن تو کمال خوبرویی
راتب شده عالم کهن را هردم ز تو فتنه‌ای به نویی
معروف لبت به تنگ‌باری چونان که دلت به تنگ‌خویی
بردی دل و در کمین جانی یارب تو از این همه چه جویی
گویی شب وصل با تو گویم الحق تو کنی خود آنچه گویی
در کوی غمت به جان رسیدم گفتم تو کجا و در چه کویی
گفتا بدو روزه غیبت آخر تا چند ز یک سخن که گویی
من هم به جوار زلف آنم کز عشوه تو در جوال اویی