مرا وقتی خوشست امروز و حالی

مرا وقتی خوشست امروز و حالی قدحها پر کنید و حجره خالی
که داند تا چه خواهد بود فردا بزن رود و بیاور باده حالی
رهی دلسوزتر از روز هجران میی خوشتر ز شبهای وصالی
ز طبع خود نخواهد گشت گردون اگر زو شکر گویی یا بنالی
قدح بر دست من نه تا بنوشم به یاد مجد دین زین‌المعالی