نگفتی کزین پس کنم سازگاری

نگفتی کزین پس کنم سازگاری به نام ایزد الحق نکو قول یاری
بهانه چه جویی کرانه چه گیری بیا در میان نه به حق هرچه داری
همی گویی انصاف تو بدهم آری تو معروف باشی به انصاف کاری
همه عذر لنگست کز تو بدیدم سر ما نداری بهانه چه آری
به انصاف بشنو چنین راست ناید که دل می‌ربایی و غم می‌گذاری
غم دل چه گویم تو زین کار دوری به هرزه چه کوبم در خواستگاری
همان به که این دردسر بازدارم کنم با تو در باقی آن دوستداری