یک دم به مراعات دلم گرم نداری

یک دم به مراعات دلم گرم نداری یک ذره مرا حرمت و آزرم نداری
من دوست ندارم که ترا دوست ندارم تو شرم نداری که ز من شرم نداری
این مرکب بیداد تو توسن چو دل تست وانرا چو بر خویش چرا نرم نداری
در دفتر تندی و درشتی که همانا یک سوره برآید که تو آن برم نداری