تو گر دوست داری مرا ور نداری

تو گر دوست داری مرا ور نداری منم همچنان بر سر دوستداری
به هر دست خواهی برون آی با من ز تو دست‌برد و ز من بردباری
چه دارم ز عشق تو عمری گذشته نیاری بدین خاصیت روزگاری
چو گویم که خوارم ز عشق تو گویی هم از مادر عشق زادست خواری
من از کار تو دست باری بشستم زهی پایداری زهی دست کاری
تو داری سر آن که در کار خویشم ز پای اندر آری و سر درنیاری
دل آنجا نهادم که عهدی بکردی به پای وفا بر کدام استواری
همان به که با خوی تو دل نبندم که الحق چنین خوب خویی نداری