بی‌دلم ای یار همچنان که تو دیدی

بی‌دلم ای یار همچنان که تو دیدی دیده گهربار همچنان که تو دیدی
در کف عشق تو جان ممتحن من هست گرفتار همچنان که تو دیدی
وز گل رخسارت ای نگار سمن‌بر بهره‌ی من خار همچنان که تو دیدی
کوژ چو چنگ تو همچو ناله‌ی زیرست ناله‌ی من زار همچنان که تو دیدی
پرسی و گویی چگونه‌ای تو چه گویم بی‌دل و بی‌یار همچنان که تو دیدی