بس دل‌افروز و دلارام آمدی

بس دل‌افروز و دلارام آمدی خه به نام ایزد به هنگام آمدی
بسکه بودم در پی صید چو تو آخرم امروز در دام آمدی
کار آن عشرت ز تو اندام یافت زانکه تو چست و به اندام آمدی
خام خوانندم که توبه بشکنم چون تو با من با می و جام آمدی