جانا به کمال صورتی‌ای

جانا به کمال صورتی‌ای در حسن و جمال آیتی‌ای
وصف رخ تو چگونه گویم می‌دان که به رخ قیامتی‌ای
با وصل تو ملک جم نخواهم زیرا که تو به ز ملکتی‌ای
انصاف اگر دهیم جانا آراسته خوب صورتی‌ای
گفتی که تراام انوری باش لیکن چه کنم که ساعتی‌ای