بر مه از عنبر عذار آورده‌ای

بر مه از عنبر عذار آورده‌ای بر پرند از مشک مار آورده‌ای
بر حریر از قیر نقش افکنده‌ای بر گل از سنبل نگار آورده‌ای
هرچه خوبان را به کار آید ز حسن در خط مشکین به کار آورده‌ای
بیش رخ منمای کاندر کار تن روح را چون زیر و زار آورده‌ای
دوش می‌کردی حساب عاشقان انوری ار در شمار آورده‌ای