ای ایزد از لطافت محضت بیافریده

ای ایزد از لطافت محضت بیافریده واندر کنار رحمت و لطفت بپروریده
لعلت به خنده توبه‌ی کروبیان شکسته جزعت به غمزه پرده‌ی روحانیان دریده
بر گلبن اهل چو تو یک شاخ ناشکفته در بیشه‌ی ازل چو تو یک مرغ ناپریده
مشاطگان عالم علوی ز رشک خطت حوران خلد را به هوس نیل برکشیده
ای سایه‌ی کمال تو بر شش جهت فتاده واوازه‌ی جمال تو در نه فلک شنیده
ای از خیال روی تو اندر خیال هرکس ماه دگر برآمده صبحی دگر دمیده
در آرزوی سایه‌ی قد تو هر سحرگه فریاد خاک کوی تو بر آسمان رسیده
ما را به رایگان بخر از ما و داغ برنه ای درد و داغ عشق ترا ما به جان خریده