ای مسلمانان ز جان سیر آمدم

ای مسلمانان ز جان سیر آمدم بی‌نگارم از جهان سیر آمدم
گر نبودی جان که دیدی هجر او از وجود خود از آن سیر آمدم
شادیی باید ز غم آخر مرا از غم آن دلستان سیر آمدم
از دلم هرگز نپرسد آن نگار از مراعات زمان سیر آمدم
گفتم از صفرا ز من سیر آمدی گفت آن کافر که هان سیر آمدم