برآنم کز تو هرگز برنگردم

برآنم کز تو هرگز برنگردم به گرد دلبری دیگر نگردم
دل اندر عشق بستم، ور همه عمر جفا بینم هم از تو برنگردم
مرا اسلام ماندست اندر آن کوش که از هجران تو کافر نگردم
چنانم من ز هجرانت نگارا کز این غم تا زیم بهتر نگردم