یعلم‌الله که دوست‌دار توام

یعلم‌الله که دوست‌دار توام عاشق زار بی‌قرار توام
بی‌تو ای جان و دیده‌ی روشن چون سر زلف تابدار توام
در سر من خمار انده تست تا که بی‌روی چون نگار توام
ارغوانم چو زعفران بی‌درد تا که بی‌چشم پر خمار توام
هر شبی در کنار غم جستم تا چرا دور از کنار توام
یار درد و غمم مدار که من آخر ای ماه‌روی یار توام