کرا در شهر برگویم غم دل

کرا در شهر برگویم غم دل که آید در دو عالم محرم دل
دلی دارم همیشه همدم غم غمی دارم همیشه همدم دل
دل عالم نمی‌دانم یقین دان از آن افتاده‌ام در عالم دل
دلی و صد هزاران آه خونین ز حد بگذشت الحق ماتم دل
کنار مرحمت ار باز گیری به خرواران فرو ریزم غم دل