دلدار به طبع گشت رام آخر

دلدار به طبع گشت رام آخر وین کار به صبر شد تمام آخر
آن کره‌ی سر کشیده‌ی توسن بی‌رایض گشت خوش لگام آخر
وان مرغ رمیده وز قفس جسته باز آمد چون دلم به دام آخر
هرکس که به صبر پای بفشارد روزی برسد چو من به کام آخر
منشوری نیست دور محنت را چون یابد دولت دوام آخر