سلام علیک ای جفا پیشه یار

سلام علیک ای جفا پیشه یار کجایی و چون داری احوال کار
اگر بخت با من مخالف شدست تو با وی موافق مشو زینهار
چه گویم مرا با غم تو خوشست که جز غم ندارم ز تو یادگار
خطایی که کردم به من برمگیر جفایی که کردم ز من درگذار
جواب سلام رهی باز ده سلام علیک ای جفاپیشه یار