چو کاری ز یارم همی برنیاید

چو کاری ز یارم همی برنیاید چو نوری به کارم همی درنیاید
چه باشد که من در غم او سرآیم چو بر من غم او همی سرنیاید
ولیکن همین غم به آخر که با این همی هیچ شادی برابر نیاید
مرا کز در دل درآید غم او ز صد شادی دیگر آن در نیاید
به پیغامش از حال خود بازگویم کش از من نیاید که باور نیاید
جوابم فرستد کزین می چه جویی اگر باورم آید و گر نیاید
ترا با غم خویشتن کار باشد که از تو جز این کار دیگر نیاید
تو ای انوری گر نباشی چه باشد ازین هیچ طوفان همی برنیاید