ز هجران تو جانم می‌برآید

ز هجران تو جانم می‌برآید بکن رحمی مکن کاخر نشاید
فروشد روزم از غم چند گویی که می‌کن حیله‌ای تا شب چه زاید
سیه‌رویی من چون آفتابست به روز آخر چراغی می‌بباید
به یک برف آب هجرت غم چنان شد که از خونم فقعها می‌گشاید
گرفتم در غمت عمری بپایم چه حاصل چون زمانه می‌نپاید
درین شبها دلم با عشق می‌گفت که از وصلت چه گویم هیچم آید
هنوز این بر زبانش ناگذشته فراقت گفت آری می‌نماید