دل در هوست ز جان برآید

دل در هوست ز جان برآید جان در غمت از جهان برآید
گو جان و جهان مباش اندیک مقصود تو از میان برآید
سودیست تمام اگر دلی را یک غم ز تو رایگان برآید
همخانه‌ی هرکه شد غم تو زودا که ز خان و مان برآید
وانکس که فرو شود به کویت دیرا که از او نشان برآید
گویی که اگرچه هست کامم تا کام دل فلان برآید
لیکن ز زبان این و آنست هر طعنه که از زبان برآید
نشنیدستی چنان توان مرد ای جان جهان که جان برآید
دل طعنه‌ی تو بدید بخرید تا دیده‌ی این و آن برآید
ارزان مفروش انوری را گر باز خری گران برآید