گرد ترا دل همی چنان خواهد

گرد ترا دل همی چنان خواهد که دل از بنده رایگان خواهد
بنده را کی محل آن باشد کانچه خواهی تو جز چنان خواهد
به سر تو که جان دهد بنده گر دل تو ز بنده جان خواهد
یک زمان از تو دور باد دلم گر به جان ساعتی زمان خواهد
وین همه هست هم امان دهمش از فراق تو گر امان خواهد
خود همینست عادت معشوق کانچه خواهی تو، او جز آن خواهد