طاقت عشق تو زین بیشم نماند

طاقت عشق تو زین بیشم نماند بیش از این بی‌تو سر خویشم نماند
راست می‌خواهی نخواهم بی‌تو عمر برگ گفتار کمابیشم نماند
شد توانگر جانم از تیمار و غم زان دل بی‌صبر درویشم نماند
تا گرفتم آشنایی با غمت در جهان بیگانه و خویشم نماند
چون کنم تدبیر کارت چون کنم چون دل تدبیراندیشم نماند
انوری تا کی از این کافربچه کاعتقاد مذهب و کیشم نماند