با روی دلفروزت سامان بنمی‌ماند

با روی دلفروزت سامان بنمی‌ماند با زلف جهان‌سوزت ایمان بنمی‌ماند
در ناحیت دلها با عشق تو شد والی جز شحنه‌ی عشقت را فرمان بنمی‌ماند
زین دست عمل کاکنون آورد غم عشقت آن کیست که در عشقت حیران بنمی‌ماند
در حقه‌ی جان بردم غم تا بنداند کس هرچند همی کوشم پنهان بنمی‌ماند