مرا تاثیر عشقت بر دل آمد

مرا تاثیر عشقت بر دل آمد همه دعوی عقلم باطل آمد
دلم بردی به جانم قصد کردی مرا این واقعه بس مشکل آمد
ز دل نالم ز روی تو چه نالم برویم هرچه آید زین دل آمد
حساب وصل با عشقت بکردم مرا صد ساله محنت فاضل آمد
مرا زلفت عمل فرمود در عشق همه درد دلم زو حاصل آمد
همه روی زمین یاری گزیدم ولیکن در وفا سنگین‌دل آمد