رنگ عاشق چو زعفران باشد

رنگ عاشق چو زعفران باشد هرکه عاشق بود چنان باشد
روی فارغ‌دلان به رنگ بود رنگ غافل چو ارغوان باشد
قاصد عشق او ز ره چو رسید کمترین پایمرد جان باشد
عشق چون در حدیث وعده شود عدت جان خان و مان باشد
یعلم‌الله که گرد موکب عشق گر به جانست رایگان باشد