بدیدم جهان را نوایی ندارد

بدیدم جهان را نوایی ندارد جهان در جهان آشنایی ندارد
بدین ماه زرینش در خیمه منگر که در اندرون بوریایی ندارد
به عمری از آن خلوتی دست ندهد که بیرون از این خیمه جایی ندارد
به نادر اگر بازی راست بازد نباشد که با آن دغایی ندارد
نیاید به سنگی در انگشت پایی که تا او درو دست و پایی ندارد
به معشوق نتوان گرفتن کسی را که تا اوست با کس وفایی ندارد
بکش انوری دست از خوان گیتی چنین چرب و شیرین ابایی ندارد