به بیل عشق تو دل گل ندارد

به بیل عشق تو دل گل ندارد که راه عشق تو منزل ندارد
قدم بر جان همی باید نهادن در این راه و دلم آن دل ندارد
چو دل در راه تو بستم ضمان کیست که هجرت کار من مشکل ندارد
بهین سرمایه صبر و روزگارست دلم این هر دو هم حاصل ندارد
کرا پایاب پیوند تو باشد که دریای غمت ساحل ندارد