یار با هرکسی سری دارد

یار با هرکسی سری دارد سر به پیوند من فرو نارد
این چنین شرط دوستی باشد که بخواند به لطف و بگذارد
دل و جانم به لابه بستاند پس به دست فراق بسپارد
ناز بسیار می‌کند لیکن نیک بنگر که جای آن دارد
جان همی خواهد و کرا نکند که به جانی ز من بیازارد