بی‌مهر جمال تو دلی نیست

بی‌مهر جمال تو دلی نیست بی‌مهر هوای تو گلی نیست
بگذشت زمانه وز تو کس را جز عمر گذشته حاصلی نیست
تا از چه گلی که از تو خالی در عالم آب و گل دلی نیست
در دائره‌ی جهان محدث چون حادثه‌ی تو مشکلی نیست
در تو که رسد که در ره تو جز منزل عجز منزلی نیست
در بحر تحیر تو پایاب کی سود کند که ساحلی نیست