روی برگشتنم از روی تو نیست

روی برگشتنم از روی تو نیست که جهانم به یکی موی تو نیست
زان ز روی تو نگردانم روی که بجز روی تو چون روی تو نیست
هیچ شب نیست که اندر طلبت بسترم خاک سر کوی تو نیست
هیچ دم نیست که بر جان و دلم داغی از طعنه‌ی بدگوی تو نیست
نیست با این همه آزرم ازو زانکه بی تعبیه‌ی بوی تو نیست