بازماندم در غم و تیمار او تدبیر چیست

بازماندم در غم و تیمار او تدبیر چیست بازگشتم عاجز اندر کار او تدبیر چیست
باز خون عقل و جانم ریخت اندر عشق او دیده‌ی شوخ‌کش خونخوار او تدبیر چیست
باز بار دیگرم در زیر بار غم کشید آرزوی لعل شکربار او تدبیر چیست
پیش از این عمری به باد عشق او بر داده‌ام بازگشتم عاشق دیدار او تدبیر چیست
در میان محنت بسیار گشتم ناپدید از غم و اندیشه‌ی بسیار او تدبیر چیست
شیوه‌ی عهدش دگر با انوری بخرند باز خویشتن بفروخت در بازار او تدبیر چیست