هرکس که غم ترا فسانه‌ست

هرکس که غم ترا فسانه‌ست دستخوش آفت زمانه‌ست
هرکس که غم ترا میان بست از عیش زمانه بر کرانه‌ست
تو یار یگانه‌ای و بایست یار تو که همچو تو یگانه‌ست
عشق تو حقیقت است ای جان معلوم دلی و در میانه‌ست
در عشق تو صوفی‌ایم و ما را دیگر همه عشقها فسانه‌ست
ما را دل پر غمست و گو باش اندی که دل تو شادمانه‌ست
درد دل ما ز هجر خود پرس هجران تو از میان خانه‌ست
دارم سخنی هم از تو با تو مقصود تویی سخن بهانه‌ست
به زین غم کار دوستان خور وین پند شنو که دوستانه‌ست