مهرت به دل و به جان دریغست

مهرت به دل و به جان دریغست عشق تو به این و آن دریغست
وصل تو بدان جهان توان یافت کان ملک بدین جهان دریغست
کس را کمر وفا مفرمای کان طرف بهر میان دریغست
با کس به مگوی نام تو چیست کان نام به هر زبان دریغست
قدر چو تویی زمین چه داند کان قدر به آسمان دریغست
در کوی وفای تو به انصاف یک دل به هزار جان دریغست