یارب چه بلا که عشق یارست

یارب چه بلا که عشق یارست زو عقل به درد و جان فکارست
دل برد و جمال کرد پنهان فریاد که ظلم آشکارست
گر جان منست ازو به جانم من هیچ ندانم این چکارست
ناید بر من خیال او هیچ وین هم ز خلاف روزگارست
کارم چو نگار نیست با او زان بر رخ من ز خون نگارست
زو هیچ شمار برنگیرم زیرا که جفاش بی‌شمارست