ای یار مرا غم تو یارست

ای یار مرا غم تو یارست عشق تو ز عالم اختیارست
با عشق تو غم همی گسارم عشق تو غمست و غمگسارست
جان و جگرم بسوخت هجران خود عادت دل نه زین شمارست
جان سوختن و جگر خلیدن هجران ترا کمینه کارست
در هجر ز درد بی‌قرارم کان درد هنوز برقرارست
ای راحت جان من فرج ده زان درد که نامش انتظارست
در تاب شدی که گفتم از تو جز درد مرا چه یادگارست