گر باز دگرباره ببینم مگر اورا

گر باز دگرباره ببینم مگر اورا دارم ز سر شادی بر فرق سر او را
با من چو سخن گوید جز تلخ نگوید تلخ از چه سبب گوید چندین شکر او را
سوگند خورم من به خدا و به سر او کاندر دو جهان دوست ندارم مگر او را
چندان که رسانید بلاها به سر من یارب مرسان هیچ بلایی به سر او را
هر شب ز بر شام همی تا به سحرگه رخساره کنم سرخ ز خون جگر او را