گریختن ارجاسپ از کارزار

پس اندر نهادند ایرانیان بدان بی مره لشکر چینیان
بکشتند زیشان به هر سو بسی نبخشودشان ای شگفتی کسی