آغاز اسکند نامه

جهان پادشاها خدایی تراست از تا ابد پادشاهی تراست